Metadata

BackscatterA_Swath_OffshoreAptos_metadata.txt
BackscatterB_EM300_OffshoreAptos_metadata.txt
BathymetryA_USGS_OffshoreAptos_metadata.txt
BathymetryB_CSUMB_OffshoreAptos_metadata.txt
BathymetryAHS_USGS_OffshoreAptos_metadata.txt
BathymetryBHS_CSUMB_OffshoreAptos_metadata.txt\
Contours_OffshoreAptos_metadata.txt
DepthToTransition_PigeonPointToMonterey_metadata.txt
s2210mb_video_observations_metadata.txt
Faults_OffshoreAptos_metadata.txt
Folds_OffshoreAptos_metadata.txt
Geology_OffshoreAptos_metadata.txt
Habitat_OffshoreAptos_metadata.txt
Isopachs_PigeonPointToMonterey_metadata.txt
SeafloorCharacter_2m_OffshoreAptos_metadata.txt
SeafloorCharacter_5m_OffshoreAptos_metadata.txt
SedimentThickness_PigeonPointToMonterey_metadata.txt
TransgressiveContours_PigeonPointToMonterey_metadata.txt