U.S. Geological Survey
Open-File Report 2010-1099, Zhongjie Zhang and others

Crustal Structure across the Qilian Orogenic Belt from In-line and Off-line Wide-angle Seismic Profiling in the North-eastern margin of Tibetan plateau

By Zhongjie Zhang, Xiaobo Tian, Zhiming Bai, Xi Zhang, Bing Zhao, Jianli Zhang, Shaokun Shi, Tao Xu, Yun Chen, and Jiwen Teng

2010

Read this paper as a PDF (of2010-1099_zhangz.pdf)

URL: https://pubs.usgs.gov/of/2010/1099/zhangz/


Return to Proceedings of the 25th Himalaya-Karakoram-Tibet Workshop home page.