U.S. Geological Survey
Open-File Report 2010-1099, Tongxing Zhu and others

Late Triassic Tectonic-Sedimentary Paleogeography of the Northern Qiangtang Basin, Tibet Plateau, Western China

By Tongxing Zhu, Dong Han, Cai Li, Xintao Feng, Zongliang Li, Yuanshan Yu, Canhai Jin, and Banguo Zhou

2010

Read this paper as a PDF (of2010-1099_zhu.pdf)

URL: https://pubs.usgs.gov/of/2010/1099/zhu/


Return to Proceedings of the 25th Himalaya-Karakoram-Tibet Workshop home page.